NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ONDE. Startuje IPO spółki

  • ONDE, czołowy generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych - instalacji dla produkcji energii odnawialnej (OZE) - w Polsce, rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji
  • ONDE jest beneficjentem trwającej i planowanej strategii wprowadzenia Zielonego Ładu i realizowanej coraz bardziej dynamicznie transformacji energetycznej Polski do roku 2050.
  • Spółka miała zakontraktowany backlog projektów wykonawczych o wartości 1 mld PLN (na 31 marca 2021 r.) oraz zabezpieczony pipelinie inwestycyjny o łącznej docelowej mocy 458 MW w projektach w sektorze wiatrowym i fotowoltaicznym, które będą realizowane na własny rachunek.
  • W IPO zaoferowane zostanie łącznie 17.096.700 akcji - zarówno istniejących, jak i nowej emisji
  • Szacunkowa wartość oferty wyniesie do 444,5 mln PLN, natomiast wartość rynkowa Spółki po IPO i zarejestrowaniu nowej emisji przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej wyniesie 1,4 mld PLN
  • Wpływy z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę portfela projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oraz ich dewelopment na dynamicznie rosnącym rynku w Polsce
  • Spółka jest częścią Grupy Erbud, która ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym w Polsce i krajach Europy Zachodniej

ONDE jest liderem w segmencie budownictwa dla OZE w Polsce. Udział przychodów pochodzących z umów wykonawczych, zarówno w segmencie farm wiatrowych jak i PV, wzrósł w strukturze przychodów Grupy z 25 proc. w 2018 r. do 82 proc. w 2020. ONDE jest aktywne na rynku budownictwa OZE od wielu lat, w tym czasie zrealizowała i realizuje 250 projektów o łącznej mocy 2809,5 MW, z czego 2593 MW przypada na projekty farm wiatrowych, a reszta na projekty farm fotowoltaicznych. Spółka miała w 2020 r. ponad 50-proc. (spośród projektów które wygrały aukcje OZE w 2019  r.) udział w rynku budowy farm wiatrowych oraz 10 proc. udział (spośród projektów które wygrały aukcje OZE w 2019 r.) w budowie farm fotowolataicznych do 1 MW, na podstawie danych z aukcji OZE.

W 2020 roku ONDE miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r). W I kw. 2021 r. ONDE wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r). Backlog projektów realizowanych i zakontraktowanych przez ONDE wyniósł ponad 1 mld PLN koniec marca 2021 r.   

Wpływy z emisji akcji spółka przeznaczy na refinansowanie, zakup oraz dewelopment projektów OZE, które następnie będą sprzedawane inwestorom. Spółka do tej pory zakupiła lub zabezpieczyła portfel projektów o potencjale niemal 460 MW, z czego niemal 220 MW ma już ustalone co najmniej warunki przyłączenia do sieci lub pozwolenie na budowę, co oznacza potencjalnie krótki czas komercjalizacji.

- W naszej strategii zakładamy, że zainwestowane w ten sposób pieniądze, pozwolą na to, aby błyskawicznie rozwinąć nową działalność. Sprawi to też, że gotówka szybko wróci do spółki i zostanie ponownie zainwestowana w kolejne projekty. Taki przyspieszony start jest bardzo istotny, bo pełen dewelopment projektu OZE trwa nawet dwa lata wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE.Mamy jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce, jesteśmy czołowym wykonawcą na tym rynku, posiadamy też własne biuro projektowe z portfolio projektów OZE o mocy 2GW na koncie. To daje nam solidne podstawy, aby skokowo zwiększyć skalę działalności. Jednocześnie realizacja marży deweoperskiej, powinna zapewnić wysoką rentowność Spółki dodaje Paweł Średniawa.

Dodatkowo Spółka posiada listy intencyjne dotyczące zakupu i realizacji projektów fotowoltaicznych o docelowej zainstalowanej mocy 500-700 MW.

Model biznesowy ONDE, zakładający przekształcenie spółki wykonawczej w wykonawczo-inwestycyjną, pozwoli jej na pełniejszą partycypację w zielonej rewolucji na rynku energetycznym w Polsce.

 - Presja na dekarbonizację w Unii Europejskiej, duże środki finansowe przeznaczone na jej przeprowadzenie, rosnące ceny uprawnień CO2 oraz proekologiczne oczekiwanie społeczne powinny sprawić, że zmiany rynkowe nastąpią w szybkim tempie. To będzie promować podmioty takie, jak my, które działają na tym rynku od lat. A nie ma ich wiele w Polscezauważa Paweł Średniawa.

Przypomnijmy, że Krajowy Planu Działań na Rzecz Energii i Klimatu przewiduje zwiększenie mocy instalacji OZE w Polsce do 24 GW w 2030 r. i 37 GW w 2040 r. (dziś 9,5 GW), a także wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 32% i 40% (do 2030 r. i 2040 r.) Fotowoltaika rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce.  Zajmujemy 5. miejsce w Europie co do wielkości zainstalowanych mocy fotowoltaicznych. Polityka Energetyczna Polski zakłada dalszy rozwój mocy w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. oraz ok. 10-16 GW w 2040 r. oraz ogólny wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do co najmniej 23% i nie mniej niż 32%.

oferta obejmować będzie emisję nowych akcji (nie więcej niż 8,25 mln akcji) oraz sprzedaż akcji istniejących (nie więcej niż 8,85 mln akcji) przez obecnych akcjonariuszy (Erbud oraz Jacka Leczkowskiego). Przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego Spółki, a udział ERBUD-u w podwyższonym kapitale ONDE zmniejszy się z ok. 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.

Transza dla inwestorów indywidualnych to około 15 proc. oferty. Cena maksymalna została ustalona na 26 zł za jedną akcję, w związku z tym szacunkowa maksymalna wartość oferty to 444,5 mln PLN.

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostaną objęci 12 miesięcznym zakazem sprzedaży akcji („lock-up”)

Koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Audytorem Spółki jest PwC. Doradcą PR/IR jest MakMedia Group.

Prospekt związany z ofertą można znaleźć na www.onde.pl/oferta-publiczna-akcji/

 

Harmonogram oferty

 

23 czerwca 2021 r.

publikacja Prospektu

24 czerwca - 1 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59)

24 czerwca 2021 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

1 lipca 2021 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

1 lipca 2021 r. po godz. 17:00

publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

2 lipca 2021 r. - 7 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 7 lipca 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora

do 8 lipca 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

 

 

 

NOTA PRAWNA

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Onde S.A. („Spółka”) nie zamierza przeprowadzać żadnej rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („oferta”). W związku z ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.onde.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „mogłyby”, „będą”, „planuje”, „poszukuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „estymuje”, „kontynuuje”, „potencjalny”, „możliwy”, „rozważa”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Zobacz inne aktualności